Privacybeleid

1. Privacy in één oogopslag

Algemene opmerkingen

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er gebeurt met uw persoonlijke gegevens wanneer u deze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Uitgebreide informatie over gegevensbescherming vindt u in onze privacyverklaring onder deze tekst.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. De contactgegevens van de exploitant vindt u in het gedeelte “Informatie over de verantwoordelijke instantie” in deze privacyverklaring.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Uw gegevens worden enerzijds verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invoert in een contactformulier. Andere gegevens worden automatisch of na uw toestemming verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit betreft met name technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van pagina-oproep). De verzameling van deze gegevens gebeurt automatisch zodra u deze website betreedt.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze levering van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, ontvangers en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U heeft ook het recht om correctie of verwijdering van deze gegevens te verzoeken. Als u toestemming heeft gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken voor de toekomst. Bovendien heeft u onder bepaalde omstandigheden het recht om beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen. Bovendien heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen voor vragen over gegevensbescherming en andere zaken met betrekking tot dit onderwerp.

Analysehulpmiddelen en hulpmiddelen van derden

Bij het bezoek aan deze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd, voornamelijk met behulp van zogenaamde analysetools.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma’s vindt u in het volgende privacybeleid.

2. Hosting

We hosten de inhoud van onze website bij de volgende provider:

Externe Hosting

Deze website wordt extern gehost. De persoonlijke gegevens die op deze website worden verzameld, worden op de servers van de host of hosts opgeslagen. Dit kan met name IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, websitebezoeken en andere gegevens omvatten die via een website worden gegenereerd.

De externe hosting wordt uitgevoerd om te voldoen aan contractuele verplichtingen jegens onze potentiële en bestaande klanten (Artikel 6, lid 1, punt b AVG) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van onze online diensten door een professionele provider (Artikel 6, lid 1, punt f AVG). Indien er om toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van Artikel 6, lid 1, punt a AVG en § 25, lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming het opslaan van cookies of het verkrijgen van informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijvoorbeeld device fingerprinting) zoals bedoeld in het TTDSG omvat. Toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
Unser(e) Hoster wird bzw. werden Ihre Daten nur insoweit verarbeiten, wie dies zur Erfüllung seiner Leistungspflichten erforderlich ist und unsere Weisungen in Bezug auf diese Daten befolgen.

We gebruiken de volgende hostprovider:

iTecPlan – Frank Neumeier
Theodor-Heuss-Ring 7a
52249 Eschweiler

Verwerking in opdracht

We hebben een verwerkingsovereenkomst (AVV) gesloten voor het gebruik van de bovengenoemde dienst. Dit is een wettelijk vereiste overeenkomst voor gegevensbescherming die waarborgt dat deze persoonlijke gegevens van bezoekers van onze website alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

3. Algemene informatie en verplichte gegevens

Gegevensbescherming

De exploitanten van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Dit privacybeleid legt uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Het legt ook uit hoe en met welk doel dit gebeurt.

We wijzen erop dat gegevensoverdracht via internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) beveiligingslekken kan vertonen. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Informatie betreffende de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor gegevensverwerking op deze website is:

Römer & Ophelders GbR
Rosenstraße 25
52249 Eschweiler

Telefoonnummer: +49 (0) 2403 88 49 25
E-Mail: info@roemer-gbr.de

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonlijke gegevens (zoals namen, e-mailadressen, enz.).

Bewaartermijn

Tenzij in dit privacybeleid een specifiekere bewaartermijn wordt genoemd, blijven uw persoonlijke gegevens bij ons bewaard totdat het doel van de gegevensverwerking is bereikt. Als u een rechtmatig verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij wij andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonlijke gegevens te bewaren (bijvoorbeeld fiscale of handelsrechtelijke bewaartermijnen); in dat geval wordt verwijdering uitgevoerd nadat deze redenen zijn weggevallen.

Algemene informatie over de wettelijke grondslagen voor gegevensverwerking op deze website

Indien u heeft ingestemd met de gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonlijke gegevens op basis van Artikel 6, lid 1, punt a AVG of Artikel 9, lid 2, punt a AVG, indien er speciale categorieën van gegevens zoals bedoeld in Artikel 9, lid 1 AVG worden verwerkt. In geval van uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen, vindt gegevensverwerking bovendien plaats op basis van Artikel 49, lid 1, punt a AVG. Indien u heeft ingestemd met het opslaan van cookies of toegang tot informatie op uw eindapparaat (bijvoorbeeld via device fingerprinting), vindt gegevensverwerking bovendien plaats op basis van § 25, lid 1, TTDSG. Toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Indien uw gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, verwerken wij uw gegevens op basis van Artikel 6, lid 1, punt b AVG. Bovendien verwerken wij uw gegevens indien dit noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen op basis van Artikel 6, lid 1, punt c AVG. Gegevensverwerking kan ook plaatsvinden op basis van ons rechtmatig belang zoals bepaald in Artikel 6, lid 1, punt f AVG. De specifieke wettelijke grondslagen in elk afzonderlijk geval worden toegelicht in de volgende paragrafen van dit privacybeleid.

Informatie over gegevensdoorgifte naar derde landen zonder gegevensbescherming en doorgifte naar Amerikaanse bedrijven die niet zijn gecertificeerd volgens het EU-VS Privacykader (DPF)

Wij maken onder andere gebruik van tools van bedrijven die zijn gevestigd in derde landen zonder gegevensbescherming en van Amerikaanse tools waarvan de aanbieders niet zijn gecertificeerd volgens het EU-VS Privacykader (DPF). Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonlijke gegevens naar deze landen worden overgedragen en daar worden verwerkt. Wij wijzen erop dat in derde landen zonder gegevensbescherming geen gegevensbeschermingsniveau kan worden gegarandeerd dat vergelijkbaar is met dat van de EU.

Wij wijzen erop dat de Verenigde Staten als een veilig derde land over het algemeen een gegevensbeschermingsniveau hebben dat vergelijkbaar is met dat van de EU. Gegevensoverdracht naar de Verenigde Staten is toegestaan indien de ontvanger is gecertificeerd onder het “EU-VS Privacykader” (DPF) of over geschikte aanvullende garanties beschikt. Informatie over doorgiften naar derde landen, inclusief gegevensontvangers, vindt u in dit privacybeleid.

Ontvangers van persoonlijke gegevens

In het kader van onze bedrijfsactiviteiten werken we samen met verschillende externe partijen. In sommige gevallen is het ook noodzakelijk om persoonlijke gegevens over te dragen aan deze externe partijen. We geven persoonlijke gegevens alleen door aan externe partijen als dit nodig is voor de uitvoering van een contract, als we hier wettelijk toe verplicht zijn (bijvoorbeeld de overdracht van gegevens aan belastingdiensten), als we een gerechtvaardigd belang hebben zoals bepaald in Artikel 6, lid 1, punt f AVG voor de overdracht, of als een andere wettelijke basis de gegevensoverdracht toestaat. Bij het gebruik van verwerkers geven we persoonlijke gegevens van onze klanten alleen door op basis van een geldige verwerkingsovereenkomst. In geval van gezamenlijke verwerking wordt een overeenkomst over gezamenlijke verwerking gesloten.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingshandelingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een eerder gegeven toestemming te allen tijde intrekken. De wettigheid van de gegevensverwerking die heeft plaatsgevonden vóór de intrekking blijft onaangetast.

Recht op bezwaar tegen gegevensverzameling in bijzondere gevallen en tegen direct marketing (Artikel 21 AVG)

ALS DE GEGEVENVERWERKING GEBASEERD IS OP ARTIKEL 6, LID 1, PUNT E OF F AVG, HEEFT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE, BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING DIE OP DEZE BEPALINGEN IS GEBASEERD. DE RESPECTIEVELIJKE RECHTSGRONDSLAG WAAROP EEN VERWERKING IS GEBASEERD, KUNT U VINDEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS NIET MEER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE GERECHTVAARDIGDE GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF DE VERWERKING DIENT VOOR HET INSTELLEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN JURIDISCHE CLAIMS (BEZWAAR OP GROND VAN ARTIKEL 21, LID 1 AVG).

INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT VOOR DIRECTE MARKETING, HEEFT U HET RECHT TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS VOOR DERGELIJKE MARKETINGDOELEINDEN; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING DIE VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECTE MARKETING. WANNEER U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS DAAROPVOLGEND NIET MEER GEBRUIKT VOOR HET DOEL VAN DIRECTE MARKETING (BEZWAAR OP GROND VAN ARTIKEL 21, LID 2 AVG).

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van schendingen van de AVG hebben de betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende schending. Het recht om een klacht in te dienen doet geen afbreuk aan andere bestuursrechtelijke of gerechtelijke rechtsmiddelen.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat aan uzelf of aan een andere verantwoordelijke partij te laten verstrekken. Indien u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke partij verlangt, zal dit alleen worden gedaan voor zover dit technisch haalbaar is.

Informatie, correctie en verwijdering

U heeft te allen tijde, binnen de geldende wettelijke bepalingen, het recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, de herkomst en ontvangers ervan, het doel van de gegevensverwerking en eventueel het recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. Voor meer informatie over persoonlijke gegevens en andere vragen kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te verzoeken. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen om dit recht uit te oefenen.
Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Indien u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonlijke gegevens betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te verifiëren. Gedurende de controleperiode heeft u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te verzoeken.
  • Indien de verwerking van uw persoonlijke gegevens onrechtmatig was/is, kunt u in plaats van verwijdering verzoeken om beperking van de gegevensverwerking.
  • Indien we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig heeft voor de uitoefening, verdediging of het instellen van juridische claims, heeft u het recht om in plaats van verwijdering te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens.
  • Indien u bezwaar heeft gemaakt op grond van Artikel 21, lid 1, AVG, moet er een afweging worden gemaakt tussen uw belangen en de onze. Zolang nog niet duidelijk is wiens belangen zwaarder wegen, heeft u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te verzoeken.

Wanneer u de verwerking van uw persoonlijke gegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens – met uitzondering van de opslag ervan – alleen worden verwerkt met uw toestemming of om juridische claims in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of om redenen van groot openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat.

SSL- of TLS-versleuteling

Deze pagina maakt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of aanvragen die u naar ons als websitebeheerder stuurt, gebruik van SSL- of TLS-versleuteling. U herkent een versleutelde verbinding aan de adresbalk van uw browser die verandert van “http://” naar “https://” en aan het slotpictogram in de browserbalk.

Wanneer de SSL- of TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt, niet worden gelezen door derden.

Bezwaar tegen reclame-e-mails

Het gebruik van contactgegevens die in het kader van de wettelijke informatieplicht zijn gepubliceerd voor het toezenden van niet uitdrukkelijk gevraagde reclame en informatiematerialen wordt hierbij tegengesproken. De beheerders van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld door middel van spam-e-mails.

4. Gegevensverzameling op deze website

Cookies

Onze websites maken gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine gegevenspakketten die geen schade toebrengen aan uw eindapparaat. Ze worden ofwel tijdelijk bewaard gedurende de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat opgeslagen. Sessiecookies worden automatisch verwijderd na uw bezoek. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch worden verwijderd door uw webbrowser.

Cookies kunnen afkomstig zijn van ons (first-party cookies) of van derde bedrijven (zogenaamde third-party cookies). Third-party cookies maken de integratie mogelijk van bepaalde diensten van derde partijen binnen websites (bijv. cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde websitefuncties zonder deze cookies niet zouden werken (bijvoorbeeld de winkelwagenfunctie of het weergeven van video’s). Andere cookies kunnen worden gebruikt voor het analyseren van het gebruikersgedrag of voor reclamedoeleinden.

Cookies die nodig zijn voor de uitvoering van elektronische communicatie, voor het aanbieden van bepaalde door u gewenste functies (bijvoorbeeld voor de winkelwagenfunctie) of voor het optimaliseren van de website (bijvoorbeeld cookies voor het meten van het webpubliek) en die nodig zijn (noodzakelijke cookies), worden opgeslagen op basis van Artikel 6, lid 1, sub f van de AVG, tenzij een andere wettelijke basis wordt vermeld. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het opslaan van noodzakelijke cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Indien toestemming is verkregen voor de opslag van cookies en vergelijkbare herkenningstechnologieën, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van deze toestemming (Artikel 6, lid 1, sub a van de AVG en § 25, lid 1 van de TTDSG); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit, en het automatisch verwijderen van cookies inschakelt bij het sluiten van de browser. Als u cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

Welke cookies en diensten op deze website worden gebruikt, kunt u vinden in deze privacyverklaring.

Serverlogbestanden

De provider van de pagina’s verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

  • Browser type en versie
  • gebruikt besturingssysteem
  • Verwijzings-URL
  • Hostnaam van de toegankelijke computer
  • Tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

De verzameling van deze gegevens is gebaseerd op Artikel 6, lid 1, sub f van de AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij een technisch foutloze weergave en optimalisatie van zijn website – hiervoor moeten de serverlogbestanden worden vastgelegd.

Contactformulier

Wanneer u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt opgegeven, bij ons opgeslagen voor de verwerking van het verzoek en voor het geval van vervolgvragen. Wij delen deze gegevens niet zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op Artikel 6, lid 1, sub b van de AVG, voor zover uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken (Artikel 6, lid 1, sub f van de AVG) of op uw toestemming (Artikel 6, lid 1, sub a van de AVG), indien deze is aangevraagd; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevens die u heeft ingevoerd in het contactformulier blijven bij ons totdat u ons verzoekt ze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld na voltooiing van de verwerking van uw verzoek). Verplichte wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Wanneer u contact met ons opneemt via e-mail, telefoon of fax, worden uw aanvraag en alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, aanvraag) bij ons opgeslagen en verwerkt met als doel uw verzoek te verwerken. Wij delen deze gegevens niet zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op Artikel 6, lid 1, sub b van de AVG, voor zover uw aanvraag verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken (Artikel 6, lid 1, sub f van de AVG) of op uw toestemming (Artikel 6, lid 1, sub a van de AVG), indien deze is aangevraagd; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevens die u aan ons verstrekt via contactaanvragen blijven bij ons totdat u ons verzoekt ze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld na voltooiing van de verwerking van uw verzoek). Verplichte wettelijke bepalingen – met name wettelijke bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Facebook

Op deze website zijn elementen van het sociale netwerk Facebook geïntegreerd. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens echter ook overgedragen naar de Verenigde Staten en andere derde landen.

Een overzicht van de Facebook Social-Media-elementen vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Wanneer het socialemediablok actief is, wordt er een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw eindapparaat en de Facebook-server. Hierdoor ontvangt Facebook informatie dat u deze website heeft bezocht met uw IP-adres. Als u op de “Vind ik leuk”-knop van Facebook klikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook-account, kunt u de inhoud van deze website koppelen aan uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook uw bezoek aan deze website aan uw gebruikersaccount koppelen. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover is te vinden in het privacybeleid van Facebook op: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Voor zover er toestemming is verkregen, is het gebruik van de bovengenoemde dienst gebaseerd op Artikel 6, lid 1, sub a van de AVG en § 25 TTDSG. Toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Als er geen toestemming is verkregen, is het gebruik van de dienst gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang bij een zo breed mogelijke zichtbaarheid op sociale media.

Voor zover persoonlijke gegevens met behulp van de hier beschreven tool op onze website worden verzameld en aan Facebook worden doorgegeven, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (Art. 26 AVG). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot de verzameling van gegevens en de overdracht ervan aan Facebook. De verwerking door Facebook na de overdracht maakt geen deel uit van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De verplichtingen die gezamenlijk op ons rusten, zijn vastgelegd in een overeenkomst voor gezamenlijke gegevensverwerking. De tekst van de overeenkomst vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van de Facebook-tool en voor de gegevensbescherming bij de implementatie van de tool op onze website. Voor de gegevensbeveiliging van de Facebook-producten is Facebook verantwoordelijk. U kunt uw rechten als betrokkene (bijvoorbeeld het recht op informatie) met betrekking tot de gegevens die bij Facebook worden verwerkt, direct bij Facebook uitoefenen. Als u uw rechten als betrokkene bij ons uitoefent, zijn wij verplicht deze aan Facebook door te geven.

De gegevensoverdracht naar de Verenigde Staten is gebaseerd op de standaardcontractuele clausules van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 en https://www.facebook.com/policy.php.

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten om naleving van Europese privacystandaarden te waarborgen bij gegevensverwerking in de Verenigde Staten. Elk bedrijf dat is gecertificeerd volgens het DPF, verbindt zich ertoe deze privacystandaarden na te leven. Meer informatie hierover is te vinden bij de aanbieder op de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

6. Plugins en Tools

Google Fonts (lokale hosting)

Deze site maakt gebruik van Google Fonts voor de uniforme weergave van lettertypen, die worden geleverd door Google. De Google Fonts zijn lokaal geïnstalleerd. Er is geen verbinding met de servers van Google.

Meer informatie over Google Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Font Awesome (lokale hosting)

Deze site maakt gebruik van Font Awesome voor de uniforme weergave van lettertypen. Font Awesome is lokaal geïnstalleerd. Er is geen verbinding met de servers van Fonticons, Inc.

Google Maps

Deze site maakt gebruik van de kaartservice Google Maps. De provider is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt doorgaans overgedragen aan een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. De provider van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Wanneer Google Maps is ingeschakeld, kan Google voor een consistente weergave van lettertypen gebruikmaken van Google Fonts. Bij het openen van Google Maps laadt uw browser de vereiste webfonts in de browsercache om tekst en lettertypen correct weer te geven.

Meer informatie over Google Maps is te vinden in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Het gebruik van Google Maps dient het legitieme belang van een aantrekkelijke weergave van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke vindbaarheid van de locaties die op de website zijn vermeld. Dit vormt een legitiem belang in de zin van Artikel 6, lid 1, onder f van de AVG. Indien er om toestemming wordt gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van Artikel 6, lid 1, onder a van de AVG en § 25, lid 1 van de TTDSG, voor zover de toestemming betrekking heeft op het opslaan van cookies of het verkrijgen van informatie op het eindapparaat van de gebruiker, bijvoorbeeld via “Device-Fingerprinting” in de zin van de TTDSG. Toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de Verenigde Staten is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ en https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Meer informatie over hoe er met gebruikersgegevens wordt omgegaan, vindt u in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.
Het bedrijf is gecertificeerd volgens het “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten die de naleving van Europese privacystandaarden bij gegevensverwerking in de VS moet waarborgen. Elk bedrijf dat is gecertificeerd volgens het DPF verbindt zich ertoe deze privacystandaarden na te leven. Meer informatie hierover is beschikbaar via de volgende link van de aanbieder: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google reCAPTCHA

Wij maken gebruik van “Google reCAPTCHA” (hierna “reCAPTCHA”) op deze website. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Hier ist die Übersetzung dieses Abschnitts ins Niederländische:

Met reCAPTCHA wordt gecontroleerd of de gegevensinvoer op deze website (bijv. in een contactformulier) wordt uitgevoerd door een persoon of door een geautomatiseerd programma. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website betreedt. ReCAPTCHA evalueert verschillende gegevens tijdens de analyse (bijv. IP-adres, verblijfsduur van de websitebezoeker op de website of muisklikken van de gebruiker). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA-analyses worden volledig op de achtergrond uitgevoerd. Websitebezoekers worden niet op de hoogte gesteld van de analyse.

De opslag en analyse van de gegevens zijn gebaseerd op Artikel 6, lid 1, onderdeel f van de AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang om zijn webaanbiedingen te beschermen tegen misbruik door geautomatiseerde spionage en tegen spam. Indien hiervoor toestemming is verkregen, is de verwerking uitsluitend gebaseerd op Artikel 6, lid 1, onderdeel a van de AVG en § 25, lid 1 van de Duitse federale gegevensbeschermingswet (TTDSG), voor zover de toestemming betrekking heeft op de opslag van cookies of toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting). De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over Google reCAPTCHA vindt u in het privacybeleid van Google en de gebruiksvoorwaarden van Google op de volgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=de en https://policies.google.com/terms?hl=de.

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten die de naleving van Europese normen voor gegevensbescherming bij gegevensverwerking in de VS moet waarborgen. Elk bedrijf dat is gecertificeerd volgens het DPF verbindt zich ertoe deze normen voor gegevensbescherming na te leven. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de aanbieder op de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Bron: https://www.e-recht24.de